Algemene voorwaarden HOLLT v1.9

Algemene Voorwaarden HOLLT versie 1.9 – februari 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes van HOLLT VOF en de aan haar gelieerde entiteiten die zich bedienen van de onderhavige voorwaarden, allen hierna gezamenlijk en afzonderlijk te noemen “HOLLT”.

1.2 Op deze algemene voorwaarden kunnen ook natuurlijke en rechtspersonen zich beroepen – en deze algemene voorwaarden kwalificeren als

een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van hen – die direct of indirect aan HOLLT verbonden zijn en/of die op enigerlei wijze betrokken zijn bij leveringen en diensten door of namens HOLLT.

1.3 De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door HOLLT van de hand gewezen.

1.4 Alle door HOLLT gedane offertes en/of uitingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.5 De overeenkomst tussen HOLLT en Opdrachtgever komt tot stand door

integrale aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. Aanvaarding vindt plaats door het

ondertekenen van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever of door het ondertekenen van een separate (mantel)overeenkomst waarvan onderhavige

voorwaarden integraal onderdeel kunnen uitmaken.

1.6 Afwijkende aanvaarding van een offerte leidt niet tot een overeenkomst. In dat geval heeft HOLLT het recht een nieuwe offerte uit te brengen die in de plaats treedt van de vorige offerte.

 

Artikel 2. Samenwerking, opschortingen uitvoering van overeenkomst

2.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens HOLLT om de leveringen in overeenstemming met de overeenkomst te aanvaarden en de voorziene medewerking te verlenen.

2.2 Opdrachtgever dient HOLLT tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie,

testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van, die hiervoor bedoelde informatie en gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van,

mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid,

volledigheid en consistentie van al dergelijke door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en materialen.

2.3 Bij niet voldoen aan het gestelde onder 2.2 en/of niet afdoende meewerken en/of niet afdoende inzetten, dan wel niet voldoen aan andere verplichtingen, geeft HOLLT het recht de geleden schade te vorderen van Opdrachtgever en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.

2.4 Opdrachtgever stelt kundige (vervangende) contactpersonen alsmede kundig en ervaren personeel bij hem aan, die bevoegd zijn om Opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst(en) te vertegenwoordigen dan wel te

vervangen.

2.5 Partijen treden in overleg wanneer Opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde onder 2.4.Indien redelijk kan HOLLT om vervanging van het personeel bij

Opdrachtgever verlangen. Het gestelde onder 2.3 blijft onverminderd van kracht.

 

Artikel 3. Levering en termijnen

3.1 Leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

3.2 Bij overmacht zijdens HOLLT, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze.

3.3 Indien vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of haar leveranciers, bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking (daaronder mede begrepen het beantwoorden van vragen), dient Opdrachtgever de

eventueel daardoor ontstane schade, bijvoorbeeld wegens leegloopuren van de werknemers van HOLLT, te vergoeden, dit op eerste verzoek van HOLLT.

 

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in Euro, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 Wijzigingen in prijzen en tarieven van derden komen voor rekening van Opdrachtgever. HOLLT zal Opdrachtgever terstond schriftelijk informeren omtrent de prijsstijging onder vermelding van de reden van de verhoging.

4.3 Voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag van 50% voor werkzaamheden uitgevoerd tussen 19:00 en 22:00 en een toeslag van 100% voor werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen tussen 22:00 en 08:00, in het weekend en op feestdagen. Deze toeslagen zijn enkel van toepassing indien daarover vooraf afstemming heeft plaatsgevonden tussen Opdrachtgever en HOLLT.

4.4 Voor werkbezoeken door HOLLT consultants geldt een reiskostenvergoeding van EUR 0,40 per kilometer, berekend vanaf kantoor HOLLT. Reistijd wordt aanvullend in rekening gebracht voor reistijd langer dan 1 uur per enkele reis en voor alle reistijd tijdens kantooruren bij werkbezoeken korter dan 8 uur.

4.5 Levering van extra (functionaliteit van de) programmatuur, extra functionaliteit van eventuele diensten, en/of uitvoering van extra diensten en eventuele zaken waarvan Opdrachtgever heeft verondersteld dat het onderdeel uitmaakte van de

overeenkomst, danwel zaken die op basis van voortschrijdend inzicht door Opdrachtgever gewenst zijn, maar die niet schriftelijk in de oorspronkelijke opdracht zijn voorzien of overeengekomen, gelden als meerwerk en zullen na melding daarvan door HOLLT na goedkeuring van Opdrachtgever aan Opdrachtgever worden geleverd c.q. uitgevoerd conform de op dat moment daarvoor geldende tarieven van HOLLT. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat levering of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen en doorlooptijden.

4.6 HOLLT is gerechtigd om jaarlijks voor haar producten en diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan vijf (5) procent ten opzichte van het voorgaande jaar, Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 5. Facturering, betaling en zekerheid bij vooruitbetaling.

5.1 Eenmalige investeringen worden voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

5.2 Eindresultaat van een opdracht wordt door HOLLT aan Opdrachtgever opgeleverd (indien van toepassing op de productieomgeving ofwel live omgeving) nadat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen.

5.3 Maandelijks terugkerende investeringen, waaronder onderhoudscontracten, hosting en abonnementen, worden steeds per kwartaal vooruit gefactureerd.

5.4 Inkopen welke HOLLT in opdracht van Opdrachtgever doet bij derde partijen (bijvoorbeeld licenties, advertentiebudget), worden door HOLLT gedaan na ontvangst van betaling hiervoor van Opdrachtgever.

5.5 Alle facturen dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is Opdrachtgever

nadat deze door HOLLT is aangemaand waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen – in verzuim en heeft dit tot gevolg dat ook alle bedragen van de niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is

bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de alsdan geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan HOLLT verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het

recht van HOLLT om eventueel aanvullende schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

5.6 HOLLT mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Eventueel daardoor optredende vertraging in de uitvoering van de opdracht komt voor risico van

Opdrachtgever.

5.7 Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk

binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door HOLLT te zijn

ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

5.8 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van HOLLT voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. HOLLT mag de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat deze zekerheid is gesteld.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op programmatuur, apparatuur, databestanden, ontwerpen, rapporten, offertes en andere goederen die HOLLT aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt behoren toe aan HOLLT, haar licentiegevers

en/of haar leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever enkel en uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in de overeenkomst, dan wel in de afzonderlijke licentieovereenkomst(en) met (derde) leverancier(s) staan vermeld.

6.2 Indien en voor zover intellectuele eigendomsrechten aan derden toekomen, dient Opdrachtgever er zelf voor zorg te dragen dat hij een licentie verkrijgt van deze derde. Nochtans is HOLLT bereid om indien nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke (licentie )overeenkomst. Opdrachtgever erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle licentiebepalingen en -voorwaarden van derde leveranciers.

6.3 Gelet op deze algemene voorwaarden en het bepaalde in dit artikel, verleent HOLLT aan Opdrachtgever hierbij een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet eeuwigdurende en niet sublicenieerbare licentie op

maatwerkprogrammatuur en/of documentatie en/of andere werken niet zijnde programmatuur voor het doel waarvoor het door HOLLT is aangeschaft, voor zover dat doel kenbaar was voor HOLLT tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. In de overeenkomst kan HOLLT nadere voorwaarden stellen ten aanzien van de omvang van het gebruiksrecht, zoals maximering van het aantal gebruikers, etcetera.Gebruik van documentatie houdt tevens in het kopiëren van deze documentatie ten behoeve van zijn eigen personeel c.q. gebruikers, alsmede de bevoegdheid tot het maken van

bedrijfsspecifieke documentatie.

6.4 Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en/of documentatie en/of andere werken niet zijnde programmatuur te wijzigen danwel enig deel daarvan aan derden in gebruik te geven, te verkopen, in lease te geven, ter beschikking te stellen, in sub(licentie) te geven danwel ter inzage te geven (daaronder mede begrepen het elders hosten van de programmatuur dan bij HOLLT), tenzij HOLLT hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd een mededeling met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te veranderen, met inbegrip van

vermeldingen aangaande de vertrouwelijke aard van de werken.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart HOLLT van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

6.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen en/of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen. Daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het omzeilen van (technische) beveiligingen, tenzij het voorgaande juridisch is toegestaan.

6.8 HOLLT zal op eerste verzoek van Opdrachtgever meewerken aan een broncode deponering (escrow) bij een onafhankelijke derde, mits Opdrachtgever de

kosten, van de derde en HOLLT, die hiermee gemoeid zijn voor zijn rekening neemt. Voor standaardprogrammatuur geldt dat er nimmer intellectuele eigendomsrechten middels een broncode deponering in de toekomst door Opdrachtgever verworven kunnen worden, daar de licentie daarop niet-exclusief aan verschillende Opdrachtgevers kan zijn verleend.

6.9 Iedere inbreuk op het gestelde in dit artikel geeft HOLLT het recht de desbetreffende overeenkomst onverwijld en zonder rechterlijke tussenkomst middels

schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever te herroepen en/of ontbinden zonder dat HOLLT tot enige schadevergoeding gehouden kan worden door Opdrachtgever, onverminderd het recht van HOLLT om schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen. Tevens zal de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verbeuren aan HOLLT van € 8.000,- (achtduizend euro) per dag. Dit laatste onverminderd de overige rechten van HOLLT, waaronder het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Acceptatie, acceptatietest en garantie

7.1 Indien overeenkomst het opleveren van functionaliteit aan Opdrachtgever betreft, is Opdrachtgever na oplevering op de test (beta) omgeving verantwoordelijk voor uitvoer van een integrale acceptatietest. Deze dient vooraf gespecificeerd te zijn door opdrachtgever. Deze dient plaats te vinden binnen tien (10) werkdagen na de datum van oplevering. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door HOLLT opgeleverde voldoet aan de overeengekomen (functionele) specificaties.

7.2 De acceptatietest kan betrekking hebben op apparatuur, programmatuur, grafische ontwerpen (designs), diensten en documentatie, hierna te noemen het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening

van het acceptatieformulier zoals dat door HOLLT verstrekt wordt.

7.3 Tijdens de acceptatietest zal HOLLT Opdrachtgever op diens verzoek tegen

haar dan geldende tarieven assisteren.

7.4 Bij niet-acceptatie stuurt Opdrachtgever HOLLT binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde gebreken – zijnde onvolkomenheden die het geleverde ingevolge de (functionele) specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten

– worden vastgelegd.

7.5 Mocht HOLLT na afloop van de in artikel 7.1 genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaande lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal het opgeleverde worden beschouwd als geheel te zijn

geaccepteerd door Opdrachtgever.

7.6 Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van het opgeleverde redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.

7.7 Na ontvangst van het verslag zal HOLLT naar beste vermogen de in dat verslag vastgestelde gebreken verhelpen. Daarbij gelden met betrekking tot het binnen de opdracht behoren van deze herstelwerkzaamheden dezelfde afspraken als

voor de opdracht waaruit de gebreken zijn ontstaan. Bij opvolgende oplevering blijven art. 7.1 t/m art. 7.6 onverminderd van toepassing.

7.8 Programmatuur van derde leveranciers zijn nimmer voorwerp vanacceptatie.

7.9 Indien het opgeleverde door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie.

7.10 Indien Opdrachtgever het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum

van acceptatie.

7.11 Na integrale acceptatie door Opdrachtgever zal HOLLT het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren, daaronder begrepen het opleveren op de

productie (live) omgeving van eventuele programmatuur. Dit laatste indien en voor zover overeengekomen.

7.12 Middels het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent Opdrachtgever décharge aan HOLLT inzake de werkzaamheden welke aan de

acceptatie vooraf gingen en accepteert Opdrachtgever het geleverde “as is”. Gebreken die zich binnen drie weken na acceptatie openbaren, zullen overeenkomstig artikel 7.7 worden verholpen.

7.13 HOLLT garandeert niet dat de programmatuur zonder gebreken zal werken en/of dat alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd.

7.14 Op programmatuur waarvan de intellectuele eigendomsrechten HOLLT niet toekomen, zijn de (garantie)voorwaarden van de desbetreffende derde leveranciers van toepassing.

7.15 Indien en voor zover de aanschaf van apparatuur onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, dan gelden met betrekking tot die apparatuur de

(garantie)voorwaarden van de leveranciers waarvan HOLLT de apparatuur betrokken heeft jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Beveiligingen geheimhouding

8.1 Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt danwel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat

informatie vertrouwelijk is.

8.2 Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend

gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de

personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

8.3 Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

8.4 Partijen zijn verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens.

HOLLT zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van programmatuur en/of dienst(en).

8.5 In geval van beëindiging van de samenwerking blijft dit artikel onverminderd van toepassing. Voorts dragen partijen er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt.

8.6 Hetgeen is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode voor de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Overdracht, inschakeling van derden

9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van HOLLT. De toestemming als hiervoor bedoeld kan door HOLLT niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

9.2 HOLLT is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

9.3 HOLLT is gerechtigd om de tussen de Opdrachtgever en haar bestaande rechtsverhouding dan wel bepaalde uit die verhouding voortvloeiende rechten of plichten aan derden over te dragen. Zij informeert Opdrachtgever hierover zo spoedig

mogelijk.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale cumulatieve aansprakelijkheid van HOLLT, uit welken hoofde dan ook, in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot a. maximaal het bedrag van door HOLLT van Opdrachtgever ontvangen bedragen exclusief BTW, welke bedragen door HOLLT in rekening gebracht zijn in verband met de

uitvoering van werkzaamheden door HOLLT ingevolge de overeenkomst, of b. -indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is- tot het bedrag exclusief BTW dat maximaal in de drie (3) maanden voorafgaande aan de schadegebeurtenis ingevolge die duurovereenkomst door HOLLT van Opdrachtgever is ontvangen inzake die overeenkomst. Onder duurovereenkomst wordt onder andere verstaan alle diensten die met vaste periodiciteit aan Opdrachtgever in rekening worden

gebracht, of c. in een geval dat valt buiten het hierboven bij a. of b. bepaalde: een bedrag van €

5.000,- (vijfduizend euro).

10.2 Onder directe vermogensschade als bedoeld in voorgaand artikel wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van HOLLT aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt nochtans niet vergoed indien de desbetreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt of is ontbonden;
  2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de

vertraagde levering;

  1. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak en de schadeomvang, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van ditartikel;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

10.3 De aansprakelijkheid van HOLLT als in voorgaande artikelen bedoeld is beperkt tot nihil indien en voor zover Opdrachtgever niet kan aantonen er alles aan gedaan te hebben de schade te beperken.

10.4 Aansprakelijkheid van HOLLT voor alle andere vormen van schade dan die gemeld in artikel 10.1 en 10.2 is uitgesloten, daaronder uitdrukkelijk begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van gegevensbestanden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan HOLLT voorgeschreven (derde)leveranciers, schade verband houdende met (extra) inzet van personeel van Opdrachtgever en schade inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

10.5 De beperkingen van de aansprakelijkheid van HOLLT zoals in dit artikel zijn uiteengezet vervallen indien en voor zover er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HOLLT.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is telkens, dat de schadelijdende partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij de schadeveroorzakende partij.

10.7 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HOLLT vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.

10.8 Als HOLLT bij de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, is zij niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van die derde. Als die derde zijn aansprakelijkheid wenst uit te sluiten heeft HOLLT het recht om die uitsluiting of

beperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 HOLLT is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien HOLLT zich jegens Opdrachtgever op overmacht beroept, zal HOLLT de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.

11.2 Onder een niet toerekenbare tekortkoming voor HOLLT wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door HOLLT van haar verplichtingen ten gevolge van gebrek aan personeel, (langdurige) ziekte van haar personeel, stakingen, verkeersstremmingen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij HOLLT zelf of bij haar (derde)leverancier(s) en ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan HOLLT is voorgeschreven.

11.3 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en Opdrachtgever HOLLT schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat HOLLT tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan prorato afgerekend. Voor de vaststelling van wat reeds gepresteerd is, leveren de urenstaten uit het tijdschrijfsysteem en ieder andere informatie uit de administratie van HOLLT volledig bewijs op, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Duur, beëindiging en opschorting

12.1 Een overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door partijen. Behoudens de geldigheid van bepalingen die ingevolge artikel 12.13 een voortdurend karakter hebben, gelden de artikelen 12.2 tot en met 12.5 voor die overeenkomst.

12.2 Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor twaalf (12) maanden, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de overeenkomst zelf wanneer deze

eindigt.

12.3 Na afloop van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet een periode van één (1) jaar, tenzij deze eindigt doordat de Opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de looptijd.

12.4 Indien de overeenkomst is aangegaan of voortgezet voor onbepaalde tijd, is Opdrachtgever gerechtigd deze na afloop van initiële looptijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

12.5 Indien daartoe aanleiding bestaat, is HOLLT – onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald of uit de wet voortvloeit – gerechtigd de overeenkomst na een kennisgeving door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

  1. bij toerekenbaar tekortschieten zijdens Opdrachtgever en/of als nakoming onmogelijk

is dan wel zal zijn;

  1. indien voor HOLLT aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal

zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen;

  1. indien Opdrachtgever surséance heeft aangevraagd, in de situatie van surséance

verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;

  1. bij (mogelijke) imagoschade zijdens HOLLT ontstaan door toedoen van Opdrachtgever;
  2. indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij Opdrachtgever of HOLLT zelf, daar mede onder begrepen fusies en overnames;
  3. indien door of namens Opdrachtgever in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de organisatie van HOLLT.

12.6 In geval van ontbinding is HOLLT nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden HOLLT te vrijwaren van en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in dit artikel bedoeld mochten ontstaan.

12.7 In geval van ontbinding is Opdrachtgever gehouden alle reeds door HOLLT gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van HOLLT om volledige schadevergoeding te vorderen.

12.8 Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van

ongedaan making zijn. Daaronder mede begrepen door HOLLT ingekocht licenties van (derde) leveranciers.

12.9 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn om aan zijn enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen, is HOLLT gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks zonder dat HOLLT tot enige schadevergoeding

verplicht zal zijn. Opschorting vindt niet eerder plaats dan nadat HOLLT Opdrachtgever hierover schriftelijk heeft geïnformeerd en aan Opdrachtgever een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

12.10 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst worden vergoedingen voor prestaties die reeds door HOLLT zijn verricht direct opeisbaar, onder aftrek van door Opdrachtgever reeds in mindering op de overeengekomen prijs betaalde

bedragen. Ingeval van opschorting wordt door HOLLT op het moment van opschorting ter uitvoering van de overeenkomst reeds vervaardigde c.q. nog niet aan

Opdrachtgever afgeleverde programmatuur en/of zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever bewaard. De opschorting wordt niet eerder ongedaan gemaakt dan nadat Opdrachtgever na nakoming van al zijn verplichtingen, ook alle kosten die gepaard

zijn gegaan met de opschorting aan HOLLT heeft betaald.

12.11 In geval van een beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel, treden partijen terstond in overleg omtrent de

overdracht van onderhoud, gegevensbestanden en/of andere, nader af te stemmen zaken, zulks in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van

Opdrachtgever.

12.12 Terstond doch uiterlijk binnen vijftien (15) dagen nadat een overeenkomst tussen partijen die betrekking heeft op een licentie op programmatuur om welke reden ook is beëindigd, zal Opdrachtgever alle van HOLLT uit hoofde van die overeenkomst ontvangen programmatuur, alsmede afgeleide werken en alle kopieën daarvan, van al zijn systemen verwijderen en aan HOLLT retourneren. Indien

retourneren feitelijk onmogelijk is, zal Opdrachtgever deze binnen vijftien (15) dagen na beëindiging van de overeenkomst vernietigen, onder overlegging van bewijs van deze vernietiging aan HOLLT. HOLLT is gerechtigd dit op locatie van Opdrachtgever te

(doen laten) controleren, aan welke controle Opdrachtgever dient mee te werken.

12.13 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. Bij beëindiging blijven artikelen 6.9

en 6.10 onverminderd van toepassing.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.

 

Artikel 14. Algemene overige bepalingen

14.1 Opdrachtgever zal tijdens de looptijd van de duurovereenkomst en tot één jaar na beëindiging van de duurovereenkomst of overeenkomst zonder

schriftelijke toestemming van HOLLT geen bij HOLLT werkzame personen in dienst nemen of op andere wijze werkzaamheden door deze werknemers doen uitvoeren of een aanbod doen of laten doen door een derde aan deze werknemers met het oog op het doen

verbreken van de band van de werknemers of werkzame personen met HOLLT.

14.2 Bij overtreding van het gestelde in artikel 14.1 verbeurt Opdrachtgever jegens HOLLT een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging of

compensatie vatbare, boete ten bedrage van het bruto jaarsalaris (incl. werkgeverslasten) van die werknemer(s) onverminderd het recht van HOLLT aanvullend volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Marketing uitingen 

15.1 Nadat een overeenkomst tussen partijen is gesloten, krijgt HOLLT het recht zonder extra goedkeuring van Opdrachtgever gebruik te maken van het logo, beeldmateriaal en taglines van Opdrachtgever voor HOLLT marketingdoeleinden alsmede voor het delen van dergelijke uitingen op externe kanalen, publieke events en Sociale media kanalen.